Privacyverklaring Stichting Cultuurcentrum Driebergen
t.b.v. de Atelierroute Driebergen

De Stichting Cultuurcentrum Driebergen, verder te noemen: de Stichting, gevestigd te Driebergen en

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.  62121790 hecht belang aan de bescherming

van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe de Stichting met informatie over een

geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 1. Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie

de Stichting persoonsgegevens verwerkt:

a. bezoekers van de website(s) van de Stichting;

b. ontvangers van nieuwsbrieven van de Stichting;

c. deelnemers aan evenementen van de Stichting;

d. betrokkenen bij ingediende klachten.

Artikel 2. Verwerking van persoonsgegevens

De Stichting verwerkt persoonsgegevens die:

a. (de gemachtigde Stichting) een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of

bijeenkomst), telefonisch, schriftelijk of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website)

heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere persoonsgegevens;

b. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van de Stichting zijn gegenereerd, zoals

het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek

en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd);

c. de Stichting heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder social mediaplatformen als

Facebook, Instagram en Pinterest, openbare websites, zoals ingevulde en benodigde

contactgegevens en andere persoonsgegevens;

d. met toestemming zijn verkregen zoals foto’s tijdens de Atelierroute Driebergen,

deelnemersbijeenkomsten en andere evenementen.

De website van de Stichting bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media

knoppen van Facebook, Pinterest en Instagram. Als op deze knoppen wordt geklikt, worden

persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. De Stichting is niet

verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social mediaplatformen.

Evenmin is de Stichting verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die

websites en social mediaplatformen.

Artikel 3. Doeleinden verwerking

De Stichting verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het voeren van een deelnemersadministratie;

b. het (laten) behandelen van klachten;

c. het organiseren van de Atelierroute Driebergen

d. voor het onderhouden van contact, door toezending van de nieuwsbrief, uitnodigingen voor

bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

e. het evalueren van de Atelierroute Driebergen, aan de hand van door deelnemers ingevulde

evaluatieformulieren;

f. het verbeteren van de website van de Stichting, of de Atelierroute;

g. het bijhouden van gebruikersstatistieken van de website. Deze voorzien in informatie over de

aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het

klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

h. het verstrekken van een deelnemerslijst voor de Atelierroute Driebergen;

i. het profileren van de Stichting door publicaties.

Artikel 4. Rechtsgrond

De Stichting verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit

afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de

intrekking;

b. uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de Atelierroute Driebergen

c. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor

een bijeenkomst of het toezenden van de nieuwsbrief.

Artikel 5. Verwerkers

De Stichting kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers)

inschakelen die uitsluitend volgens instructies van de Stichting persoonsgegevens verwerken. De

Stichting sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG

daaraan stelt.

Artikel 6. Persoonsgegevens delen met derden

De Stichting deelt persoonsgegevens met derden, als dat inherent is voor deelname aan de

Atelierroute Driebergen of nodig is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. De Stichting deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Artikel 7. Website van de Atelierroute Driebergen

De website (www.atelierroutedriebergen.nl) gebruikt alleen functionele cookies.

Google Analytics is privacy-vriendelijk ingesteld. Alles is anoniem en er worden geen gegevens

opgeslagen waarvoor toestemming nodig is. De anonieme gegevens blijven 24 maanden bewaard.

Indien een bezoeker vaker terugkomt op de website gaan die maanden in vanaf het moment van

het laatste bezoek. Oude gegevens worden dan ververst.

Voor de gegevens die op de website worden verwerkt is er een onderscheid tussen

gegevens van deelnemers van de Atelierroute Driebergen en gegevens die bezoekers kunnen insturen via het contactformulier. Alleen deelnemers die in het actuele jaar deelnemen of hebben deelgenomen, staan op de website. De gegevens van personen die een vraag/reactie insturen via het contactformulier, worden opgeslagen in de database van de website. Deze gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard. De email gegevens van deelnemers van vorige jaren worden bewaard in een aparte database en gebruikt om de toenmalige deelnemers weer uit te nodigen voor de komende atelierroute. Indien de benaderde persoon dit niet meer wil kan zij zich van deze lijst laten schrappen.

Artikel 8. Bewaren van gegevens

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De Stichting hanteert in beginsel

de volgende bewaartermijnen:

a. NAWTE-gegevens gedurende de looptijd van de deelname en 5 jaar na het beëindigen ervan;

b. gegevens van indieners van een klacht en de daarbij betrokken personen: 5 jaar na het

beëindigen van de behandeling;

c. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

d. bezoekers van de website(s) en ontvangers van nieuwsbrieven van de Stichting: 1 jaar na het

laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder

bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan;

Artikel 9. Wijzigingen privacyverklaring

De Stichting kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website(s) van

de Stichting gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen,

zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Artikel 10. Verzoeken, vragen en klachten

Een betrokkene kan de Stichting verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te

verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te

maken. Verzoeken kunnen door een betrokkene worden ingediend door een e-mailbericht te

sturen naar info@atelierroutedriebergen.nl en worden in beginsel binnen een maand na ontvangst

beoordeeld.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop de Stichting persoonsgegevens verwerkt, kunt u

contact opnemen met de Stichting door een e-mailbericht te sturen naar

info@atelierroutedriebergen.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Stichting Cultuurcentrum Driebergen, 2024