Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden deelname Atelierroute Driebergen.

Begripsbepalingen die in deze algemene voorwaarden worden genoemd: de “Stichting Cultuurcentrum Driebergen” hierna te noemen “de Stichting” en de deelnemers hierna te noemen “de Deelnemer”.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor deelname aan de Atelierroute Driebergen die wordt georganiseerd en uitgevoerd door en/of namens de Stichting Cultuurcentrum Driebergen.

Artikel 2: Inschrijving en betaling

 1. Inschrijving kan alleen door het invullen van het inschrijfformulier op de website www.atelierroutedriebergen.nl . Een inschrijving geldt voor één persoon.

2. Op het inschrijfformulier staat vermeld welk bedrag de Deelnemer betaalt om deel te kunnen nemen.

3. Groepsinschrijvingen bestaan uit meer dan twee deelnemers op één locatie. De Stichting kan aan dergelijke inschrijvingen extra voorwaarden stellen.

4. De inschrijving voor deelname aan de Atelierroute Driebergen is pas definitief als het verschuldigde deelnamegeld is bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting.

5. Deelname kan uitsluitend met eigen werk.

6. Indien de betaling van het inschrijfgeld niet is voldaan vóór de op het inschrijfformulier vermeldde datum, behoudt de Stichting zich het recht voor om deelname tot de Atelierroute Driebergen aan de inschrijver te onthouden.

7. Indien de Deelnemer niet of niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor de Stichting voortvloeiende kosten voor rekening van de inschrijver. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals incassokosten en dergelijke.

Artikel 3: Annulering door de Deelnemer

1. Annulering van deelname dient per e-mail aan info@atelierroutedriebergen.nl te geschieden.

2. Bij annulering door de Deelnemer worden de inschrijfgelden alleen geretourneerd, indien er sprake is van overmacht, ziekte en/of andere calamiteiten wanneer er nog geen werkzaamheden zijn verricht of kosten zijn gemaakt door de organisatie. Dit ter beoordeling van de organisatie.

3. Eenmaal in productie genomen gedrukte promotiemiddelen waar de Deelnemer op wordt vermeld, kunnen niet ongedaan worden gemaakt. Vermeldingen op de website kunnen desgewenst worden verwijderd en/of met vermelding van verhindering worden weergeven.

Artikel 4: Annulering door de Stichting

1. De Stichting behoudt zich het recht voor de deelname te annuleren zonder opgaaf van redenen. De Deelnemer wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld.

2. De Stichting zal het door de Deelnemer betaalde inschrijfgeld restitueren.

Artikel 5: Aansprakelijkheid Deelnemer

1. Materialen die ter beschikking zijn gesteld door de Stichting aan de Deelnemer blijven te allen tijde eigendom van de Stichting. De Deelnemer dient met zorg om te gaan met ter beschikking gestelde materialen.

2. Schade aan materialen of eigendommen van de Stichting, zullen worden verhaald op de Deelnemer op basis van aanschafwaarde of herstelkosten.

3. De aan de Deelnemer verstrekte promotiematerialen zoals vlaggen, routebordjes en dergelijke dienen na afloop van de route bij de organisatie in goede staat te worden ingeleverd. Bij achterwege blijven hiervan kunnen de vervangingskosten op de Deelnemer verhaald worden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid Stichting

1. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt deelname aan of de annulering van een evenement van de Stichting, tenzij aan de Stichting opzet of grove schuld kan worden verweten.

2. Indien de Stichting op enig moment ondanks het bepaalde in artikel 6, lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het deelnemersgeld.

3. Indirecte schade wordt niet vergoed, tenzij een causaal verband bewezen kan worden.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de deelname, het promotiemateriaal (magazine, banners, vlaggen, routebordjes en dergelijke) en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot het evenement worden door de Stichting voorbehouden.

2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting is de Deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte promotiemateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

3. Indien iemand geen Deelnemer is, mag diegene voor, tijdens en na de Atelierroute Driebergen geen uitingen van de Stichting gebruiken om zijn of haar atelier/werkruimte aan te duiden.

Artikel 8: Aanleveren informatie en foto’s ten behoeve van promotiedoeleinden

1. De Deelnemer zal op verzoek maar zeker binnen de gevraagde termijn de organisatie voorzien van afbeeldingen en overige informatie, die een goed beeld geven van de aard en inhoud van haar of zijn activiteiten op kunstgebied.

2. De Deelnemer machtigt de Stichting om alle aan haar ter beschikking gestelde materialen te gebruiken voor publicatie en promotiedoeleinden in de ruimste zin van het woord, zonder dat zij hiervoor aan de Deelnemer enige vorm van vergoeding schuldig is.

3. De Deelnemer garandeert aan de Stichting dat de ingeleverde afbeeldingen uitsluitend haar of zijn eigen werk bevatten en royaltyvrij te gebruiken zijn.

4. De materialen zullen aangeleverd worden conform de door de Stichting vermelde specificaties.

Artikel 9: Deelname middels expositie in de expozaal van de CultuurHoek (indien van toepassing)

1. De Deelnemer aan de Atelierroute Driebergen verplicht zich één representatief werk ter beschikking te stellen aan de Stichting ten behoeve van de overzichtsexpositie of kunstetalage.

2. De Deelnemer machtigt de Stichting het werk tentoon te stellen en een afbeelding hiervan te gebruiken voor promotiedoeleinden.

3. De Deelnemer zorgt voor tijdige inlevering van zijn of haar werk.

4. De inleverde werken zijn in beginsel niet verzekerd. De Deelnemer zal indien zij dit wenst zelf voor verzekering zorgdragen.

 Artikel 10: Weigering ingezonden werk

De Stichting kan het ingeleverde werk weigeren indien het werk in strijd is met de goede zeden en/of openbare orde en/of niet voldoet aan de voorwaarden van correcte aanlevering die door de Stichting in haar aanleverinstructies zijn vermeld. Dit uitsluitend ter beoordeling van de organisatie.

Artikel 11: Uitsluiting van deelname

Het niet voldoen aan het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde en/of het herhaaldelijk afwijken van gedane verzoeken tot medewerking en/of aanpassingen geeft de Stichting de mogelijkheid deelname aan de actuele evenementen voor en/of in de toekomst door betreffende deelnemer uit te sluiten.

Artikel 12: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de Stichting en de Deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

 Stichting Cultuurcentrum Driebergen 2024